De zorgstructuur

Vanaf de eerste schooldag van een kind wordt er een dossier aangelegd. Hierin staan de gegevens van de leerling, van het gezin, gespreksverslagen, onderzoeksverslagen, opvallende uitslagen van de Cito-toetsen, observaties en handelingsplannen. Dit dossier is, op verzoek, in te zien door ouders/verzorgers.

Tevens vindt er aan het begin van de schoolloopbaan tussen ouders, school, schoolgezondheidszorg en het consultatiebureau een zgn. “warme overdracht” plaats. In deze overdracht zorgen de betrokken ouders en professionals er samen voor dat de kindgegevens op de juiste manier naar basisschool gaan. Indien nodig kan de school hierop volgend al concrete acties ondernemen. Betrokken ouders krijgen voor deze overdracht een uitnodiging.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en verder te bewaken worden de kinderen regelmatig getoetst. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van de kinderen. Bovendien geven de toetsen ons een totaalbeeld van de school. Voor het toetsen van de leerlingen maken we gebruik van methodegebonden toetsen en van de toetsen van het Cito – LVS. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito te Arnhem.

Aan de hand van de resultaten van deze toetsen kunnen we zien welke kinderen opvallen en kan extra hulp geboden worden. Op deze wijze willen we leer- en ontwikkelingsachterstanden voorkomen/ zo klein mogelijk houden.

Het zicht houden op de ontwikkeling van het kind wordt ook wel ‘zorgverbreding’ genoemd. Dit wil eigenlijk zeggen: de zorg die we besteden aan kinderen met leerproblemen, gedragsproblemen en aan kinderen die opvallen door hun bovengemiddelde begaafdheid. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, taal, aanvankelijk lezen, technisch lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de zorgverbreding spelen een aantal mensen een rol:

De groepsleerkracht

Deze signaleert n.a.v. toetsen en observaties. De leerkracht meldt de gesignaleerde zorgleerlingen aan voor de groepsbespreking. Ook maakt de leerkracht, eventueel ondersteund door de IB-er/RT-leerkracht, het handelingsplan voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. In eerste instantie voert de leerkracht tijdens het zelfstandig werken, samen met de leerling, het handelingsplan uit. De leerkracht draagt de verantwoording voor de uitvoering van het handelingsplan.

Ouders

U bent als ouder een belangrijke informatiebron voor ons als leerkrachten. In het kader van het handelingsgericht werken overleggen we samen met u aan het begin van elk schooljaar aan de hand van een vragenlijst. Het doel hiervan is dat er aan de hand van deze afstemming komen tot een betere samenwerking en kijk op uw kind(eren). De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

De Intern Begeleider

De taak van de Intern Begeleider is het bewaken van de zorglijn. De IB-er is verantwoordelijk voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, de keuze van de toetsen, het opstellen van het toetsrooster en de groepsbespreking. Ook kan de IB-er de groepsleerkracht ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van het handelingsplan. De IB-er kan ook extra onderzoek doen of observaties in de klas uitvoeren, om te bepalen wat de oorzaak van het probleem van een leerling is.

De RT-leerkracht

De leerkracht, die Remedial Teaching – taken uitvoert, begeleidt kinderen met problemen individueel of in groepjes. Eventueel ondersteunt hij/zij de groepsleerkracht bij het opstellen van het handelingsplan.

De directie

Er is zeer regelmatig nauw overleg tussen de directie en de IB-ers. De directie draagt de eindverantwoording voor de zorg op school.

De Schoolbegeleidingsdienst

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan zal er in overleg met de ouders, contact gezocht worden met de Schoolbegeleidingsdienst voor een uitgebreider onderzoek.

Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Ook nu wordt er weer een plan opgesteld, dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, dan kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal onderwijs.

De Ambulant Begeleider

Voor enkele kinderen op onze school is er extra ondersteuning noodzakelijk vanuit het speciaal onderwijs. De contactpersoon c.q. de ambulant begeleider van de school voor speciaal onderwijs overlegt regelmatig met de betrokkenen op school en geeft zo nodig adviezen voor de begeleiding van het betreffende kind. Ouders worden hier nauw bij betrokken.

Zorgteam

Vier keer per jaar vindt er op school een zorgteam-overleg plaats. In dit overleg worden de risico/ zorgkinderen (gezinnen) van de school uitgebreid besproken en worden er zo nodig concrete afspraken gemaakt en/of acties ondernomen. Bij dit overleg zijn de volgende personen aanwezig: Directie, de Intern begeleiders van de school, schoolgezondheidszorg, consultatiebureau, orthopedagoog van Centraal Nederland en School Maatschappelijk werk.

Pientere kinderen

Bij de kinderen die voor methode- en niet methodegebonden toetsen hoge resultaten halen (A-score), willen wij als school zorgen dat zij zich op dit niveau blijven ontwikkelen. In de kleutergroepen bieden we extra activiteiten aan door tijd in te roosteren bij de Piramide – tutor. In groep 3 wordt er in een zgn. “zon” boekje gewerkt. Daarnaast is voor deze groep kinderen een beleidsdocument ontwikkeld en is er in navolging op dit document, speciale leerstof aangeschaft. Dit wordt naast de basisstof aan de leerlingen aangeboden. Deze speciale leerstof wordt ingezet voor de kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten. Naast bovengenoemde activiteiten heeft onze vereniging, Iris, ook een ‘plusklas’ voor pientere leerlingen opgestart. Hierover kunt u onder het kopje:  ‘plusklas’  meer informatie vinden.

Opvang allochtone en/of anderstalige leerlingen

Bij ons op school zit een aantal allochtone en/of anderstalige leerlingen. Deze kinderen vragen extra zorg en krijgen binnen ons systeem van leerlingenzorg extra aandacht, met name gericht op de taalverwerving. Voor deze kinderen wordt tijd gecreëerd binnen het rooster van de RT-leerkracht of de Piramide-tutor. Ook tijdens het zelfstandig werken in de klas krijgen deze kinderen extra aandacht van de groepsleerkracht.